תוצרים בחינוך הטכנולוגי וחומרי למידה

לימודי הטכנולוגיה המודרנית מונעים הן על ידי סקרנות
אינטלקטואלית והן על ידי צרכים אנושיים. מכאן, העיסוק
בטכנולוגיה יכול ליצור שילוב סינרגטי של דמיון, יצירתיות
ויצירה של מצבי למידה מאתגרים בשלושה אופנים: קוגניטיבי,
אינסטרומנטאלי ואפקטיבי.